Thông tin pháp lý

Phòng Thí Nghiệm Forest Châu Âu và các bộ phận trực thuộc (“Forest”), Forest Laboratories UK, Forest Ireland và Forest Tosara, vận hành một số trang Web (“các trang Web của Forest”) nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cá nhân và giáo dục. Các thông tin y tế chứa trong các trang Web của Forest được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và không có ý định thay thế các cuộc thảo luận với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Việc bạn sử dụng một trang Web của Forest có nghĩa là bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong trang đó và tất cả các luật áp dụng.

 

Sử dụng trang web

Phòng Thí Nghiệm Forest Châu Âu chỉ cho phép bạn sao chép các tài liệu được xuất bản bởi Forest trên trang Web với mục đích làm tài liệu tham khảo cá nhân và phi thương mại. Điều này được đưa ra dựa trên sự hiểu biết rằng tất cả bản sao của những tài liệu này được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu khác được nêu ở đây. Theo đó, tất các các văn bản này sẽ không được phép tái sao chép, sản xuất lại, thay đổi hoặc phân phối lại. Phòng Thí Nghiệm Forest Châu Âu sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các thông tin hiển thị trên trang web này là chính xác và cung cấp thông tin cập nhật, nhưng không bảo đảm và cũng không ngụ ý bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác của các thông tin này. Chỉ Forest Laboratories UK Ltd được phép sử dụng trang web www.sudocrem.com, bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào được coi là nhằm mục đích quảng cáo sẽ bị gỡ bỏ theo quyết định của Forest Laboratories UK Ltd. Không có bất kỳ điều gì ở đây được hiểu như sự ngụ ý, loại trừ hay ý nghĩa nào khác là giấy phép hoặc quyền theo bất kỳ bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu hàng hoá của Forest hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ tên sản phẩm, cho dù xuất hiện cùng hoặc không cùng biểu tượng nhãn hiệu đều là nhãn hiệu của Forest Laboratories Inc, Forest Laboratories UK Ltd., Forest Tosara Ltd., hoặc người cấp giấy phép hoặc các đối tác liên doanh. Việc sử dụng các nhãn hiệu hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, ngoại trừ việc sử dụng được cho phép ở trên, là bị cấm và có thể là hành động vi phạm nhãn hiệu.

 

Các liên kết bên thứ ba

Nhằm nỗ lực để cung cấp giá trị gia tăng cho khách truy cập của chúng tôi, các trang Web của Forest có thể chứa các liên kết đến các trang Web khác trên Internet do các nhà cung cấp bên thứ ba và các bên thứ ba khác sở hữu và điều hành. Tuy nhiên, ngay cả khi bên thứ ba liên kết với Forest, Forest không kiểm soát các trang Web liên kết này, tất cả các trang đó đều có các thông lệ về thu thập dữ liệu và quyền riêng tư riêng biệt, độc lập với Forest. Forest không tuyên bố hay khẳng định về, và không chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, tính chất hoặc độ tin cậy của những trang Web có thể truy cập bằng siêu liên kết từ các trang Web của Forest hoặc những trang Web liên kết đến các trang Web của Forest. Các trang Web liên kết không thuộc thẩm quyền kiểm soát của Forest, và Forest không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang Web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang Web liên kết, hoặc bất kỳ xem xét, thay đổi hay cập nhật nào đối với các trang Web đó. Forest cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ để thuận tiện, và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý Forest công nhận, xác nhận hoặc thông qua trang Web đó hoặc bất kỳ thông tin nào trong đó. Các trang Web liên kết chỉ để thuận tiện cho bạn, và, do đó, bạn tự chịu rủi ro khi truy cập chúng.

 

Tuyên bố khước từ trách nhiệm và giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Forest không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác hay đầy đủ của nội dung các trang Web của Forest hoặc nội dung của bất kỳ trang Web liên kết nào. Ấn phẩm này được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HAY KHÔNG VI PHẠM. FOREST KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, ĐÁNG TIN CẬY, HIỆN HÀNH HOẶC KHÔNG LỖI. FOREST KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNGTRANG WEB NÀY HAY (CÁC) MÁY CHỦ CỦA NÓ KHÔNG CHỨA VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. Một số phạm vi quyền hạn pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, do đó loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, FOREST KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ, HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, DÙ TRONG MỘT HOẠT ĐỘNG HAY TRONG HỢP ĐỒNG, SAI LẦM (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, SƠ SUẤT), HOẶC MẶT KHÁC, PHÁT SINH DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐÓ, HOẶC TRUY CẬP QUA, TRANG WEB NÀY THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

 

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật của Vương Quốc Anh, bất kể quốc gia này lựa chọn nguyên tắc pháp luật nào.