Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Η Forest Laboratories Europe και οι θυγατρικές της, Forest Laboratories UK, Forest Ireland και Forest Tosara («Forest»), λειτουργούν ορισμένους δικτυακούς τόπους («δικτυακοί τόποι της Forest») για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες για την υγεία που περιλαμβάνονται στους δικτυακούς τόπους της Forest παρέχονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποσκοπούν να αντικαταστήσουν την άποψη των γιατρών και άλλων ειδικών στον τομέα της υγείας. Η χρήση εκ μέρους σας ενός δικτυακού τόπου της Forest συνιστά αποδοχή χωρίς τροποποίηση των όρων, των προϋποθέσεων και των ανακοινώσεων που περιέχονται σε αυτούς και όλων των εφαρμοστέων νόμων.

 

Χρήση του δικτυακού τόπου

Η Forest Laboratories Europe σας επιτρέπει, δια του παρόντος, να δημιουργήσετε αντίγραφα των εγγράφων που εκδίδει η Forest στον Παγκόσμιο Ιστό αποκλειστικά για μη εμπορική και προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό τον όρο ότι οποιοδήποτε αντίγραφο των εγγράφων αυτών διατηρεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη ειδοποίηση περί της κυριότητας του πρωτοτύπου που εμπεριέχονται σε αυτό. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή η με άλλον τρόπο αναδιανομή των αντιγράφων. Η Forest Laboratories Europe θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των δεδομένων του παρόντος δικτυακού τόπου, τα οποία ενημερώνει, δεν εγγυάται όμως ούτε ρητά ούτε σιωπηρά την ακρίβειά τους. Ο δικτυακός τόπος www.sudocrem.com χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Forest Laboratories UK Ltd και οποιοδήποτε υλικό τρίτων που θεωρείται προωθητικό θα αφαιρείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Forest Laboratories UK Ltd.

Τίποτε από όσα περιέχονται στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση -εμμέσως, λόγω εξαίρεσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο- άδειας ή δικαιώματος δυνάμει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος της Forest ή τρίτων. Όλες οι επωνυμίες, είτε εμφανίζονται με σύμβολο εμπορικού σήματος είτε όχι, αποτελούν εμπορικά σήματα των Forest Laboratories Inc., Forest Laboratories UK Ltd. και Forest Tosara Ltd. ή των αδειοδοτών τους ή των εταίρων τους στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων (joint ventures). Κάθε άλλη χρήση των ανωτέρω εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού εκτός της επιτρεπόμενης απαγορεύεται ρητά και αποτελεί, ενδεχομένως, παραβίαση εμπορικού σήματος.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Για λόγους καλύτερης ενημέρωσης των επισκεπτών μας, οι δικτυακοί τόποι της Forest μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους τους οποίους κατέχουν και διαχειρίζονται τρίτοι προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη. Ακόμη και αν τα τρίτα μέρη αυτά είναι συνδεδεμένα με την Forest, η Forest δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επί των δικτυακών τόπων των μερών αυτών, οι οποίοι εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές για την προστασία του απορρήτου και τη συλλογή δεδομένων, ανεξάρτητα από την Forest. Η Forest δεν προβαίνει σε καμία δήλωση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την ποιότητα, το περιεχόμενο, τη φύση ή την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων που είναι προσβάσιμοι μέσω υπερσυνδέσμου από τους δικτυακούς τόπους της Forest ή από δικτυακούς τόπους που περιέχουν συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους της Forest. Οι εν λόγω συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι δεν ελέγχονται από την Forest και η Forest δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε κάποιον συνδεδεμένο δικτυακό τόπο, ούτε για οποιαδήποτε κριτική, αλλαγή ή ενημέρωση στους εν λόγω δικτυακούς τόπους. Η Forest σας παρέχει τους συνδέσμους αυτούς μόνον για λόγους διευκόλυνσης και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση, αποδοχή ή έγκριση εκ μέρους της Forest του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτόν. Οι εν λόγω συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας, και, ως εκ τούτου, τους επισκέπτεστε με δική σας ευθύνη.

 

Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης

Η Forest δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Forest ή του περιεχομένου οποιωνδήποτε συνδεδεμένων δικτυακών τόπων. Η παρούσα δημοσίευση παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η FOREST ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΕΠΙΚΑΙΡΟ Ή ΟΡΘΟ. Η FOREST ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ή Ο(ΟΙ) ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ(ΕΣ) ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ(ΟΙ) ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΆΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως ο παραπάνω αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Η FOREST ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να ισχύει η αρχή περί επιλογής δικαίου.