Правна информация

Forest Laboratories Europe и неговите („Forest“) филиали, Forest Laboratories UK, Forest Ireland and Forest Tosara управляват определени уебсайтове („Уебсайтовете на Forest“) за предоставяне на информация и за образователни цели. Здравната информация на уебсайтовете на Forest е предоставена единствено с образователна цел и не е предвидена да замени консултации с лекар или друг доставчик на здравни услуги. Чрез използване на уебсайтовете на Forest, Вие се съгласявате, без изменения, с техните сроковете, условия и уведомления и с всички приложими закони.

 

Използване на сайта

Forest Laboratories Europe с настоящото дава своето разрешение да копирате документи, публикувани от Forest в световната мрежа, с некомерсиална цел и единствено за лична употреба. Това се предоставя с условието, че всички копия, които правите на тези документи, запазват авторските си права и други свързани права, които се съдържат в тези документи. Всички направени копия не могат да бъдат фотокопирани, размножавани или променяни впоследствие или разпространявани по друг начин. Forest Laboratories Europe ще положи разумни усилия, за да се увери, че всяка информация, която се съдържа на този уебсайт, е вярна и предоставя актуални сведения, като същевременно то [дружество Forest Laboratories Europe] по никакъв начин не дава, нито предполага каквато и да е гаранция във връзка с верността на тази информация. Уебсайтът www.sudocrem.com е за употреба единствено от Forest Laboratories UK Ltd, всякакви рекламни материали от трети страни ще бъдат отстранени поради предпазливост от Forest Laboratories UK Ltd.

Нищо, което се съдържа тук, няма да се тълкува косвено като предоставяне на преклудиране или обратното като лиценз или право, съгласно какъвто и да е патент или търговска марка на Forest или което и да е трето лице. Всички наименования на продукти, със или без символа за търговска марка, изписан след тях, са търговски марки на Forest Laboratories Inc., Forest Laboratories UK Ltd., Tosara Products Ltd. или на негови лицензиари или съдружници в съвместното предприятие. Употребата на тези търговски марки или каквито и да е други материали, с изключение на гореспоменатите позволени случаи на употреба, се забранява изрично и може да бъде нарушение на право на търговска марка.

 

Връзки към трети лица

В стремежа си да предоставим по-високо качество на посетителите, уебсайтовете на Forest могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които се притежават и оперират от независими доставчици и други трети лица. Въпреки това, дори ако третото лице е свързано лице с Forest, Forest няма контрол над тези свързани уебсайтове, всички от които имат различни практики по отношение на поверителност и събиране на информация, независими от Forest. Forest не претендира за или удостоверява и не поема отговорност относно качеството, съдържанието, естеството или меродавността на уебсайтовете, достъпни чрез хиперлинкове от уебсайтовете на Forest или на уебсайтове, в които има връзки към уебсайтовете на Forest. Свързаните уебсайтове не са в контрола на Forest и Forest не носи отговорност за съдържанието на които и да е свързани уебсайтове или за каквито и да е връзки, съдържащи се в свързани уебсайтове, или за каквито и да е поправки, промени или актуализации на тези уебсайтове. Forest Ви предоставя тези връзки само за Ваше удобство и включването на каквато и да е връзка (линк) не предполага свързаност, удостоверяване или възприемане от страна на Forest на уебсайта или на каквато и да е информация, която се съдържа в него. Тези свързани уебсайтове са единствено за Ваше удобство и поради това достъпът Ви до тях е изцяло на Ваша отговорност.

 

Отказване от отговорност и ограничаване на отговорността

Forest не претендира за или удостоверява верността или пълнотата на съдържанието на уебсайта на Forest или съдържанието на които и да е свързани уебсайтове. Настоящата публикация се предоставя „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СЕ НАМИРА В МОМЕНТА“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА ПРИГОДНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ. FOREST НЕ УДОСТОВЕРЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ УЕБСАЙТ СА ВЕРНИ, ПЪЛНИ, ДОСТОВЕРНИ, АКТУАЛНИ ИЛИ ЧЕ СА ЛИШЕНИ ОТ ГРЕШКИ. FOREST НЕ УДОСТОВЕРЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВИЯТ(ИТЕ) СЪРВЪР(И) НЯМАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНЯВАЩИ ВРЕДА КОМПОНЕНТИ. Някои юрисдикции не позволяват изключването на косвени гаранции, така че горното изключване може да не е приложимо във Вашия случай.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ FOREST НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ВРЕДИ, ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ЛИШАВАНЕ ОТ ПОЛЗВАНЕ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, БИЛО ТО В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО НЕБРЕЖНОСТ), ИЛИ ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ.

 

Приложимо право

Настоящите условия ще се ръководят от и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство, независимо от избора на правни норми.