Pravno obaveštenje

Forest Laboratories Europe i njegova (“Forest”) odeljenja, Forest Laboratories UK, Forest Ireland i Forest Tosara, rukovode određenim veb-sajtovima (“Forest veb- sajtovi”) u svrhu ličnog informisanja i edukacije. Zdravstvene informacije sadržane u Forest veb-sajtovima pružaju se isključivo u edukativne svrhe i nisu namenjene tome da zamene razgovor sa lekarom ili drugim pružaocima zdravstvenih usluga. Vaša upotreba Forest veb-sajta podrazumeva Vaš pristanak, bez izmena odredbi, uslova i napomena sadržanih ovde i u svim važećim zakonima.

 

Upotreba sajta

Forest Laboratories Europe Vas ovim ovlašćuje da kopirate dokumente koje objavljuje Forest na Internetu, isključivo u nekomercijalne svrhe i radi individualnog korišćenja. Podrazumeva se da svaki primerak ovih dokumenata koji napravite obuhvata autorska prava i druge napomene o vlasništvu koje su ovde sadržane. Stoga se nijedan primerak ne sme ponovo kopirati, reprodukovati, menjati ili distribuirati na drugi način. Iako će Forest Laboratories Europe činiti razumne napore u obezbeđivanju da sve informacije prikazane na ovom veb-sajtu budu tačne i ažurne, to ne predstavlja niti podrazumeva bilo kakve garancije za njihovu tačnost. www.sudocrem.com isključivo je namenjen za upotrebu od strane Forest Laboratories UK Ltd. i svaki materijal treće strane koji se smatra promotivnim biće uklonjen po odluci Forest Laboratories UK Ltd.

Ništa što je ovde sadržano ne sme se tumačiti kao implicitna preporuka, zabrana ili bilo kakva drugačija dozvola ili pravo pod patentom ili zaštitnim znakom Forest-a ili neke treće strane. Svi nazivi proizvoda, bilo da se pojavljuju sa ili bez simbola zaštitnog znaka, su zaštitni znaci Forest Laboratories Inc., Forest Laboratories UK Ltd., Tosara Products Ltd. ili njihovih izdavalaca dozvola ili zajedničkih partnera. Upotreba ovih zaštitnih znakova ili bilo kakvih drugih materijala, osim za dozvoljene svrhe koje su napred navedene, izričito je zabranjena i može predstavljati kršenje prava u vezi sa zaštitnim znakom.

 

Linkovi trećih strana

U pokušaju da pruže više našim posetiocima, Forest veb-sajtovi mogu sadržati linkove za povezivanje sa drugim veb-sajtovima na Internetu koje poseduju i kojima upravljaju treće strane. Međutim, čak i ako je treća strana povezana sa Forest-om, Forest nema kontrolu nad povezanim veb-sajtovima koji svi imaju odvojenu praksu privatnosti i prikupljanja podataka nezavisno od Forest-a. Forest nema potraživanje niti zastupanje povodom toga i ne prihvata odgovornost za kvalitet, sadržaj, prirodu ili pouzdanost veb-sajtova kojima se može pristupiti putem hiperlinka sa Forest veb-sajta ili veb-sajtova koji su povezani sa Forest veb-sajtovima. Povezani veb-sajtovi nisu pod kontrolom Forest-a i Forest nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog veb-sajta ili bilo kojeg linka sadržanog u povezanom veb-sajtu, ili prikaz, promene ili ažuriranja takvih veb-sajtova. Forest Vam pruža ove linkove isključivo kao pogodnost i pristup bilo kojem linku ne podrazumeva pripadnost, podršku ili usvajanje od strane Forest-a veb-sajta ili bilo koje informacije tamo sadržane. Ovi povezani veb-sajtovi su isključivo namenjeni Vašoj pogodnosti i stoga im pristupate na sopstveni rizik.

 

Odricanje i ograničenje odgovornosti

Forest ne daje bilo kakve garancije ili izjave u vezi sa tačnošću ili potpunošću sadržaja Forest veb-sajta ili sadržaja bilo kojeg povezanog veb-sajta. Ova publikacija se dostavlja “KAKVA JESTE” BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI IMPLICITNE GARANCIJE ZA PRODAJU, POGODNOSTI ZA ODREĐENE NAMENE ILI NEPOVREĐIVANJE AUTORSKOG PRAVA, BEZ OGRANIČENJA SAMO NA NAVEDENO. FOREST NE TVRDI NITI GARANTUJE DA SU MATERIJALI NA OVOM VEB- SAJTU TAČNI, POTPUNI, POUZDANI, AŽURNI ILI BEZ GREŠAKA. FOREST NE TVRDI NITI GARANTUJE DA SU OVAJ VEB-SAJT ILI NJEGOVI SERVERI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. Neka zakonodavstva ne dozvoljavaju isključivanje podrazumevane garancije, tako da je moguće da se navedeni izuzeci ne odnose na Vas.

NI U KOM SLUČAJU FOREST NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU DIREKTNU, POSEBNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU ILI NEKU DRUGU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PROFITA ILI GUBITAK PODATAKA, BILO PRAVNIM DEJSTVOM U UGOVORU, DELIKTOM (UKLJUČUJUĆI NEMAR, BEZ OGRANIČENJA SAMO NA TO), ILI NA DRUGI NAČIN KOJI PROISTIČE IZ UPOTREBE OVOG VEB-SAJTA ILI MATERIJALA KOJE SADRŽI, ILI KOJIMA SE PRISTUPA PUTEM OVOG VEB-SAJTA ILI JE NEKAKO POVEZAN SA TIME, BEZ OGRANIČENJA SAMO NA NAVEDENO.

 

Važeći zakon

Ove odredbe i uslovi moraju biti sačinjeni u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva, bez obzira na izbor zakonskih principa.